108 – Slalom Spot Yachthafen Friedrichshafen – Friedrichshafen

City: Friedrichshafen
Update / Add Spot

Freestyle slalom spot

Disciplines: